bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony - "Dostawa artykuw biurowych i materiaw eksploatacyjnych"

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085)7408683, fax (085) 7408685, NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60000,- EUR na realizacj zamówienia:

Dostawa artykuów biurowych i materiaów eksploatacyjnych dla potrzeb
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2006r.
 2. Szacunkowa warto zamówienia 60.000 z brutto.
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zadanie polega na dostawie artykuów biurowych i materiaów eksploatacyjnych dla potrzeb Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zgodnie z specyfikacja techniczn wyznaczonym terminie.
 4. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj nastpujce warunki:
  1. S uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
  2. Posiadaj uprawnienia niezbdne do wykonania zamówienia,
  3. Posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a take pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  4. Znajduj si w sytuacji finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;
  5. Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.
 5. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieodpatnie mona:
  1. odebra osobicie w siedzibie Zamawiajcego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub
  2. otrzyma drog elektroniczn po przesaniu zapotrzebowania z podaniem - nazwy i dokadnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 6. Wyjanie udziela: w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski tel. 085 740 86 78 e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 7. Termin skadania ofert: 8 marca 2006 godz. 10.00.
 8. Termin otwarcia ofert: 8 marca 2006 godz. 10.30.
 9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.
 10. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
 11. Kryteria oceny ofert - cena brutto.
 12. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postpowania. W postpowaniu wybrano jako najkorzystniejsz ofert:

Biuro Plus sp. j. Ewa i Krzysztof Jatel z siedzib: Biaystok, ul. Hetmaska 10, która zaoferowaa cen 50803,62 z

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Biaystok, dn. 20.03.2006r

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej (134kB)

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 21.02.2006 11:28
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:28
Dokument oglądany razy: 321
Podlega Ustawie