bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sprzeda dziaki oraz budynkw w Sokce

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda wieczystego uytkowania dziaki oraz wasnoci znajdujcych si na niej budynków, pooonej w Sokóce, nalecej do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 

 

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku
ogasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda.

 

 

 

Przedmiot przetargu stanowi prawo wieczystego uytkowania dziaki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1017 o powierzchni 868 m2 oraz wasnoci znajdujcych si na niej budynków o powierzchni zabudowy – 426 m2, powierzchni uytkowej 359,6 m2, pooonej przy ul. Lelewela 2 w Sokóce, dla której Sd Rejonowy w Sokóce IV Wydzia Ksig Wieczystych prowadzi ksig wieczyst KW nr 21294. Na przedmiotowej dziace znajduje si równie stacja transformatorowa, stanowica wasno Zakadu Energetycznego.

 

Cena wywoawcza wynosi 575.000,00 z (sownie: piset siedemdziesit pi tysicy zotych), w tym VAT

 

 

 

 

Nieruchomo stanowi obecnie przedmiot wasnoci Fundacji.

Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie wadium w gotówce w wysokoci 10% ceny wywoawczej na konto: Kredyt Bank SA 39 1500134412134005 4677 0000 w terminie do 13 marca 2006r., z dopiskiem “wadium Sokóka”.

Szczegóowy opis nieruchomoci dostpny jest do wgldu w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok.

Pisemne oferty naley skada w zapiecztowanych kopertach z napisem “Przetarg Sokóka. Nie otwiera” w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, w Sekretariacie, w terminie do 20 marca 2006r., godzina 10:00.

Otwarcie ofert w przetargu odbdzie si w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, Sala Konferencyjna w dniu 20 marca o godz. 12:00

Oferta powinna zawiera:

  1. imi, nazwisko i adres oferenta lub nazw oraz siedzib - jeeli oferentem jest osoba prawna lub spóka osobowa, potwierdzone odpisem z waciwego rejestru,
  2. dat sporzdzenia oferty i podpis,
  3. owiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzee,
  4. proponowan cen i sposób jej zapaty oraz proponowan form zabezpieczenia patnoci ceny,
  5. dowód wniesienia wadium.

Wadium podlega niezwocznemu zwrotowi po zamkniciu, odwoaniu lub uniewanieniu przetargu, z wyjtkiem wadium wniesionego przez oferenta wygrywajcego przetarg, które zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zostanie zwrócone po przeprowadzeniu procedury wniesienia. Nie przyjcie ofert, uniewanienie przetargu lub zamknicie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do dania odsetek od wpaconego wadium.

Wadium przepada na rzecz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, jeeli oferent, którego oferta zostanie przyjta uchyli si od zawarcia umowy sprzeday lub podjcia czynnoci umoliwiajcych przeprowadzenie procedury wniesienia.

Wszelkie podatki, opaty zwizane ze sprzeda ponosi oferent.

Dodatkowe informacje mona uzyska osobicie w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok lub telefonicznie pod numerem 085 740 86 83 w godz. 9.00 — 15.00.

Zastrzega si prawo do zamknicia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wstrzymania przetargu i kontynuowania w formie ustnej oraz prawo do odwoania lub uniewanienia przetargu bez podania przyczyn.

Biaystok,23.02.2006

W wymaganym terminie nie wpyna adna oferta wobec czego przetarg zosta nierozstrzygnity.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 24.02.2006 11:30
Publikacja ostatniej zmiany: 20.03.2006 11:30
Dokument oglądany razy: 315
Nie podlega Ustawie