bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony - "Dostawa artykuw biurowych i materiaw eksploatacyjnych"

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085)7408683, fax (085) 7408685, NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60.000,- EUR na realizacj zamówienia:

Dostawa artykuów biurowych i materiaów eksploatacyjnych dla potrzeb
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2006r.
 2. Szacunkowa warto zamówienia 60.000 z brutto.
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zadanie polega na dostawie artykuów biurowych i materiaów eksploatacyjnych dla potrzeb Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zgodnie z specyfikacja techniczn wyznaczonym terminie.
 4. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj nastpujce warunki:

1. S uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadaj uprawnienia niezbdne do wykonania zamówienia,
3. Posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a take pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. Znajduj si w sytuacji finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.

 1. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieodpatnie mona:
  1. odebra osobicie w siedzibie Zamawiajcego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub
  2. otrzyma drog elektroniczn po przesaniu zapotrzebowania z podaniem - nazwy i dokadnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 2. Wyjanie udziela: w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski tel. 085 740 86 78 e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 3. Termin skadania ofert: 26 stycze 2005 godz. 10.00.
 4. Termin otwarcia ofert: 26 stycze 2005 godz. 10.30.
 5. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.
 6. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
 7. Kryteria oceny ofert - cena brutto.
 8. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postpowaniu wybrano jako najkorzystniejsz ofert:

Biuro Plus. Ewa i Krzysztof Jatel S.j.
15-727 Biaystok, Hetmaska 10,

która zaoferowaa cen brutto: 52.943,57 z

Dzikujemy za udzia w postpowaniu i zapraszamy do udziau w innych postpowaniach prowadzonych przez Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego.

Biaystok, dn. 2 luty 2006r.


UNIEWANIENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z po. zm.) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje, e w/w postpowanie zostao uniewanione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postpowaniu zostay zoone 4 oferty, w tym 4 oferty zostay odrzucone, poniewa nie speniay wymaga okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z po. zm.).

Biaystok, dn. 16 luty 2006r.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 13.01.2006 11:33
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:33
Dokument oglądany razy: 308
Podlega Ustawie