bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostaw samochodu osobowego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085)7408683, fax (085) 7408685, NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60.000,- EUR na realizacj zamówienia:

 

"Dostaw samochodu osobowego dla Regionalnej Instytucji Finansujcej"

(CPV - 34110000-1)

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 28 grudzie 2005r.
 2. Szacunkowa warto zamówienia 60000 z. brutto.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na dostawie samochodu osobowego zgodnie ze specyfikacja techniczn w wyznaczonym terminie.

 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj nastpujce warunki:

1. S uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadaj uprawnienia niezbdne do wykonania zamówienia,
3. Posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a take pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. Znajduj si w sytuacji finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.

 1. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia nieodpatnie mona:
  1. odebra osobicie w siedzibie Zamawiajcego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub
  2. otrzyma drog elektroniczn po przesaniu zapotrzebowania z podaniem - nazwy i dokadnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 2. Wyjanie udziela: w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski tel. 085 740 86 78 e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 3. Termin skadania ofert: 12 grudzie 2005 godz. 10.00.
 4. Termin otwarcia ofert : 12 grudzie 2005 godz. 10.30.
 5. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.
 6. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
 7. Kryteria oceny ofert - cena brutto.
 8. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postpowania. W postpowaniu wybrano jako najkorzystniejsz ofert:

Multi Auto Sp. z o.o. ul. Narodowych Si Zbrojnych 3, 15-690 Biaystok, która zaoferowaa za dostaw samochodu Honda Civic 1.6 cen brutto:

59 900,00 z

Dzikujemy za udzia w postpowaniu i zapraszamy do udziau w innych postpowaniach prowadzonych przez Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 25.11.2005 11:36
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:36
Dokument oglądany razy: 307
Podlega Ustawie