bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony na ?Audyt realizacji PROGRAMU PHARE 2002 oraz audyt roczny PFRR?

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60.000,- EUR na realizacj zamówienia:

Audyt realizacji PROGRAMU PHARE 2002 (zadanie 1) oraz audyt roczny PFRR (zadanie 2), CPV 74121200-5

 1. Termin realizacji zamówienia do 31 maj 2006r.
 2. Szacunkowa warto zamówienia 45 000 z brutto.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Audyt polega bdzie na analizie penej dokumentacji finansowej, potwierdzeniu wiarygodnoci dokumentów finansowo — ksigowych, spójnoci danych finansowych oraz sprawdzeniu ich zgodnoci z odpowiednimi procedurami i przepisami.

Zadanie 2. Badanie sprawozdania finansowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego za rok 2005 z uwzgldnieniem rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2005.

 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj nastpujce warunki:

1. s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. posiadaj uprawnienia niezbdne do wykonania zamówienia,
3. posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a take pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajduj si w sytuacji finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;
5. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.

Wykonawca przeprowadzajcy audyt powinien by bezstronny i nie zwizany w aden sposób z Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego oraz ostatecznymi beneficjentami programu PHARE 2002 w województwie podlaskim. Wskazane jest ponadto, aby audytor wykaza znajomo unijnych funduszy przedakcesyjnych, w tym szczególnie Programu PHARE dla maych i rednich przedsibiorstw.

 1. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia nieodpatnie mona odebra osobicie w siedzibie Zamawiajcego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub otrzyma drog elektroniczn na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.plpo przesaniu zapotrzebowania z podaniem:

- nazwy i dokadnego adresu firmy,
- numeru telefonu oraz faksu
- nazwiska osoby do kontaktów

 1. Wyjanie udziela:
  w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski, tel. 085 740 86 78, kaminski@pfrr.bialystok.pl
 2. Termin skadania ofert: 11 padziernika 2005 roku godz. 12.00.
 3. Termin otwarcia ofert: 11 padziernika 2005 roku godz. 13.00.
 4. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.
 5. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
 6. Kryteria oceny ofert:

a. Cena brutto wszystkich audytów: 40%
b. Szczegóowa metodologia przeprowadzenia audytu: 60%

 1. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

W dniu 26 padziernika 2005r. nastpio rozstrzygnicie przetargu nieograniczonego. Poniej znajduj si dokumenty z postpowania przetargowego.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 27.09.2005 11:37
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:37
Dokument oglądany razy: 316
Podlega Ustawie