bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogoszenie o przetargu nieograniczonym - "Dostawa sprztu komputerowego"

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego , ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085)7408683, fax (085) 7408685, NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60.000,- EUR na realizacj zamówienia:

Dostaw sprztu komputerowego na potrzeby PK Regionalnego
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 22 wrzenia 2005r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na dostawie sprztu komputerowego z oprogramowaniem wraz z urzdzeniami peryferyjnymi:

 • CPV 30213000-5 - komputery osobiste (zestawy)
 • CPV 30213100-6 — notebooki
 • CPV 30216110-0 - skanery komputerowe
 • CPV 30241000-0 - oprogramowanie komputerowe
 • CPV 30231000-7 - drukarki

3. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj nastpujce warunki:

 • S uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
 • Posiadaj uprawnienia niezbdne do wykonania zamówienia,
 • Posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a take pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
 • Znajduj si w sytuacji finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.

4. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia nieodpatnie mona odebra

 • osobicie w siedzibie Zamawiajcego: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub
 • otrzyma drog elektroniczn po przesaniu zapotrzebowania z podaniem: nazwy i dokadnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl

5. Wyjanie udziela: w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski tel. 08574086 78 e- mail: Kaminski@pfrr.bialystok.pl

6. Termin skadania ofert: 22 sierpie 2005 godz. 10.00.

7. Termin otwarcia ofert: 22 sierpie 2005 godz. 10.30.

8. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

10. Kryteria oceny ofert- cena oraz okres gwarancji

11. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

W dniu 22 sierpnia 2005r. o godz. 10:30 nastpio otwarcie ofert. Najkorzystniejsz ofert w przetargu nieograniczonym na dostaw sprztu komputerowego z urzdzeniami peryferyjnymi przedstawia firma: PIW Komserwis; ul. witego Rocha 10/2; Biaystok. Cena oferty 49.255,00 z netto. Sownie: czterdzieci dziewi tysicy dwiecie pidziesit pi zotych 00/100 gr. Okres gwarancji 36 miesicy.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 08.08.2005 11:39
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:39
Dokument oglądany razy: 313
Podlega Ustawie