bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zapytanie ofertowe na realizacj dziaa informacyjno-promocyjnych projektu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Na realizacj dziaa informacyjno-promocyjnych

Projektu: „Granty na badania i innowacje”

Realizowanego w ramach Dziaania 1.2.2 Bon na usugi badawcze

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamawiajcy:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
15-073 Biaystok
ul. Starobojarska 15
NIP 542-10-07-427

 

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie udzielane bdzie w trybie zapytania ofertowego. Zamawiajcy informuje, i niniejsze postepowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustaw z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówie Publicznych (ze zm.) wobec czego zapisy tej ustawy nie maj tu zastosowania.

 

A. Opis przedmiotu zamówienia,

 

Przedmiotem zamówienia s usugi reklamowe obejmujce przygotowanie, wykonanie i realizacj dziaa promocyjnych w zakresie:

1. Strona internetowa projektu – projekt i produkcja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej dla Projektu „Granty na badania i innowacje”. Zakres zamówienia dotyczy:

 • opracowanie szaty graficznej z uwzgldnieniem wymaganych form promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP)
 • opracowanie funkcjonalnoci strony internetowej obejmujcej min. Nastpujce moduy:
 • Strona gówna
 • materiay informacyjno-promocyjne dla grantobiorców
 • dokumenty do pobrania
 • dane kontaktowe
 • Modu ogosze grantobiorców umoliwiajcy Zamieszczenie ogoszenia na wybór wykonawcy / dostawcy towarów i usug.
 • aktualnoci
 • Modu administratora
 • wykonanie wersji produkcyjnej strony internetowej
 • przeszkolenie pracowników zamawiajcego w jego siedzibie w zakresie obsugi strony
 • co najmniej dwukrotna aktualizacja grafiki strony internetowej projektu na zlecenie zamawiajcego w okresie trwania umowy.

 

2. Plakaty informacyjne

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i druk 150szt plakatów informacyjnych o projekcie w formacie A2 (594 x 420 mm), zadruk jednostronny (CMYK 4+0), rodzaj papieru: kreda poysk 130g; z uwzgldnieniem wymaganych form promocji w ramach RPO WP.

 

3. Ulotki/broszurki informacyjne

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i druk 1000szt ulotek informacyjnych o projekcie w formacie A5 (148 x 210 mm), zadruk dwustronny (CMYK 4+4), rodzaj papieru: kreda poysk 130g; z uwzgldnieniem wymaganych form promocji w ramach RPO WP.

4. Reklama prasowa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów reklam prasowych Projektu „Granty na badania i innowacje” oraz min. 14 emisji reklam/ogosze w dziennikach regionalnych województwa podlaskiego nie bdcych tabloidami, o formacie min. ½ strony, z czego 4 emisje w wydaniach magazynowych oraz 10 emisji w wydaniach zwykych; z uwzgldnieniem wymaganych form promocji w ramach RPO WP.

5. Reklama w radio - przygotowanie i emisja spotu

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 30 sekundowego spotu reklamowego dotyczcego Projektu „Granty na badania i innowacje” oraz min. 200 emisji w dwóch stacjach radiowych województwa podlaskiego o zasigu wikszym ni 200tys. potencjalnych suchaczy.

6. Reklama na portalach - opracowanie projektów i emisja reklam

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie min. 3 projektów reklam i ich emisja w iloci min.1mln odson na regionalnych portalach internetowych dedykowanych dla odbiorców z województwa podlaskiego w formacie minimum half page (300 x 600 pikseli). Z czego:

 • 900 tys. odson na informacyjnym portalu regionalnym o zasigu co najmniej 400 tys. realnych uytkowników miesicznie
 • 100 tys. odson na lokalnym portalu gospodarczym o zasigu co najmniej 70 tys realnych uytkowników miesicznie

7. Opracowanie bazy firm potencjalnych grantobiorców, formy komunikatu oraz dedykowany mailing

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie bazy danych potencjalnych grantobiorców – przedsibiorców prowadzcych dziaalno gospodarcz zaliczan do rdzenia specjalizacji bd acucha wartoci okrelonych w dokumencie Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) z dnia 1 marca 2016 r. oraz opracowanie formy komunikatu o projekcie i przeprowadzenie dedykowanego mailingu do potencjalnych grantobiorców.

 

8. Tablica informacyjna dot. projektu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i produkcja 1 sztuki tablicy informacyjnej do umieszczenia w biurze projektu o min wymiarach: 50cm x 100cm.

9. Kampania re-marketingowa - projekty i emisja reklam

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie zestawu projektów reklam oraz przeprowadzenie kampanii re-marketingowej przez min.1 m-c.

 

B. Warunki udziau w postpowaniu

W postepowaniu ofertowym mog bra udzia oferenci, którzy speniaj nastpujce warunki:

a) posiadaj uprawnienia do wykonywania dziaalnoci lub czynnoci w zakresie odpowiadajcemu przedmiotowi zamówienia - podmioty gospodarcze prowadzce dziaalno gospodarcz min.2 lata w zakresie usug reklamy, potwierdzon odpowiednim wpisem w dokumencie rejestrowym

b) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) posiada dowiadczenie w okresie ostatnich dwóch lat w realizacji usugi reklamowej o zafakturowanej wartoci netto min. 50.000,00 PLN.

Oferta winna zawiera:

 • wypeniony i podpisany przez osob upowanion do reprezentacji formularz ofertowy (DOCX, 249kB) , zgodny z zaczonym wzorem do niniejszego zapytania ofertowego z list przeprowadzonych kampanii reklamowych w okresie ostatnich 2 lat obejmujc: nazw klienta, zakres rzeczowy i termin przeprowadzania kampanii o zafakturowanej wartoci zamówienia min.50.000,00 PLN
 • dokument rejestrowy oferenta
 • wstpn koncepcj proponowanej dla PFRR kampanii promocyjnej zawierajc: krótki opis pomysu na kampani i 2 róne propozycje kreacji graficznych oraz wskazane noniki promocji.

 C. Kryteria oceny oferty

 Poprawnie zoone i kompletne oferty bd wedug nastpujcych kryteriów:

 • Cena – 60 %
 • Wstpna koncepcja kampanii – 40%

Kada oferta bdzie podlegaa ocenie punktowej (maksymalna ilo punktów do uzyskania – 100), a nastpnie zweryfikowana po uwzgldnieniu przypisanych wag do danego kryterium.

Lp.

Rodzaj kryterium

Punktacja

Waga

Sposób oceny

1

Cena

od 0 do 60

60%

Stosunek ceny najniszej oferty do ceny badanej oferty

2

Wstpna koncepcja kampanii

od 0 do 40

40%

Ocenie podlega bdzie: adekwatno koncepcji kampanii i zaproponowanych rodków przekazu - noników dziaa promocyjnych do celów projektu.

Ocena koncepcji bdzie przeprowadzona podczas jej prezentacji przez oferentów w siedzibie zamawiajcego w dniu 26.01.2017r. od godz.9.00

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie najwikszej iloci uzyskanych punktów zgodnie z nastpujc metodologi:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiajcy rozumie okrelon przez Oferenta cen cakowit netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) bdzie obliczana na podstawie nastpujcego wzoru:
Kc="Cn/Co" x 60% x 100
gdzie:
Cn – najnisza zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Wstpna koncepcja kampanii” Zamawiajcy rozumie ocen adekwatnoci zaproponowanej przez Oferenta koncepcji promocji, w tym rodków przekazu - noników dziaa promocyjnych do celów projektu.

Ocena w ramach kryterium „Wstpna koncepcja kampanii” bdzie obliczana na podstawie nastpujcego wzoru:
Kk="Ko/Kn" x 40% x 100
gdzie:
Ko – ilo punktów oceny otrzymana przez badan ofert
Kn – najwiksza ilo punktów otrzymana przez ofert wród ofert ocenianych
Kk – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wstpna koncepcja kampanii”.

Sporód wanych ofert, Zamawiajcy uzna za najkorzystniejsz i wybierze ofert, która speni wszystkie wymagania okrelone w szczegóowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskaa najwiksz liczb punktów w ocenie kocowej.
K = Kc + Kk
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie kocowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kk – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,, Wstpna koncepcja kampanii”
Wartoci punktowe w kryterium ,,Cena netto” oraz ,,Wstpna koncepcja kampanii” zostan podane z dokadnoci do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjtymi zasadami matematycznymi.

 D. Termin skadania ofert

 Ofert w jzyku polskim naley dostarczy w formie papierowej w terminie do dnia 24.01.2017r. do godz.16.00.

Decyduje data wpywu oferty. Oferty, które wpyn po wyznaczonym terminie nie bd rozpatrywane.

 Ofert naley dostarczy na adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Regionalna Instytucja Finansujca
15-073 Biaystok
ul. Starobojarska 15

 Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Ewa Kozowska, kozlowska@pfrr.pl

 E. Termin realizacji umowy

 Wszystkie dziaania objte niniejszym postpowaniem ofertowym winny by przeprowadzone w terminach: do dnia 30.09.2018r., z tym e poszczególne dziaania winny by zrealizowane w okresie:

Lp.

dziaanie/koszty

Max termin realizacji

1.

strona internetowa projektu – projekt i produkcja

23.02.2017r.

Min. dwukrotna aktualizacja grafiki strony internetowej projektu na zlecenie zamawiajcego

30.09.2018r.

2.

plakaty informacyjne 150szt, formacie A2

23.02.2017r.

3.

ulotki/broszurki informacyjne 1000szt, format A5

23.02.2017r.

4.

reklama prasowa - opracowanie projektów reklam

27.02.2017r. – 30.06.2017r.

 

 

5.

reklama prasowa - 14 emisji ogosze

6.

reklama w radio - przygotowanie spotu

7.

reklama w radio – min.200 emisji spotu

8.

reklama na portalach - opracowanie min.3 projektów reklam

9.

reklama na portalach – emisja reklam: min.1mln odson

10.

opracowanie bazy firm potencjalnych grantobiorców – min.2.000 firm, formy komunikatu oraz dedykowany mailing

30.06.2017r.

11.

tablica informacyjna dot. projektu 1 szt.

23.02.2017r.

12.

kampania re-marketingowa - projekty reklam

30.06.2017r.

 

 

 

13.

kampania re-marketingowa – emisja reklam przez min.1 m-c

 F. Informacja na temat zakazu powiza osobowych lub kapitaowych

 W postpowaniu ofertowym nie mog bra udziau podmioty powizane osobowo bd kapitaowo z Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego.

 Przez powizania kapitaowe lub osobowe rozumie si wzajemne powizania midzy Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego lub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza w imieniu PFRR lub osobami wykonujcymi w imieniu PFRR czynnoci zwizane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc - Oferentem, polegajce w szczególnoci na:

a) uczestniczeniu w spóce jako wspólnik spóki cywilnej lub spóki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziaów lub akcji, o ile niszy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie zosta okrelony przez IZ w wytycznych programowych,

c) penieniu funkcji czonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, bd prokurenta,

d) pozostawaniu w zwizku maeskim, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 G. Nie przewiduje si istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postpowania o udzielenie zamówienia.

H. Nie dopuszcza si skadania ofert czciowych. Oferty czciowe nie bd rozpatrywane.

I. Nie przewiduje si w okresie trwania umowy z wybranym wykonawc skadania zamówie uzupeniajcych.


Informacja o wyonieniu wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 17.01.2017r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje, i w dniu 26.01.2017r. zostaa zakoczona procedura oceny ofert zoonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizacj usug reklamowych nr 1/2017 z dnia 17.01.2017r.

Wszystkie zoone oferty byy wane na dzie dokonywania wyboru i speniay kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert, które wpyny na zapytanie ofertowe nr 1/2017 najwiksz liczb punktów zdobya oferta firmy:

Agencja Reklamowa Admis sp. z o.o.
Ul. witego Mikoaja 1
15-419 Biaystok

 • Na kwot netto: 59.900,00 z
 • Na kwot brutto: 73.677,00 z
 • data wpywu oferty: 24.01.2017r.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpyny nastpujce oferty:

1. W dniu 23.01.2017r. od:

Modart Outdoor Sp. z o.o.
Ul. Romera 15
20-447 Lublin

 • czna liczba uzyskanych punktów: 52,35pkt
 • kryterium cena: 19,34pkt
 • kryterium wstpna koncepcja projektu: 33,01pkt

 

2. W dniu 24.01.2017r. od:

Agencja Reklamowa Admis sp. z o.o.
Ul. witego Mikoaja 1
15-419 Biaystok

 • czna liczba uzyskanych punktów: 100pkt
 • kryterium cena: 60pkt
 • kryterium wstpna koncepcja projektu: 40pkt

 

Wobec przeprowadzonej procedury wyboru ofert najwiksz ilo punktów otrzymaa oferta firmy Agencja Reklamowa Admis Sp. z o.o.,wobec czego zostaa wybrana jako najkorzystniejsza i rekomendowana jest do zawarcia umowy na realizacj dziaa informacyjno-promocyjnych Projektu „Granty na badania i innowacje” Realizowanego w ramach Dziaania 1.2.2 Bon na usugi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Biaystok, dnia 30.01.2017r.


Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 17.01.2017 13:06
Publikacja ostatniej zmiany: 18.08.2017 10:07
Dokument oglądany razy: 410
Nie podlega Ustawie