bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zaproszenie do skadania ofert na opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

W zwizku z realizacj projektu „ WOMEN — Realizing a Transnational Strategy against the brain-drain of well-educated young women ” wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy rodkowej Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego planuje zleci opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej. Zapraszamy do zapoznania si z opisem zlecanego zadania i skadania ofert na jego realizacj do 19 sierpnia 2013 roku.

UWAGA:
W zwizku z faktem, i w podanym terminie nie wpyny trzy oferty speniajce kryteria postawione w zapytaniu na opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej, Zamawiajcy wydua termin skadania ofert do dnia 26.08.2013 do godziny 15:00.

 

1.1 Cel kampanii wizerunkowej

 

Województwo podlaskie opuszcza coraz wicej mieszkaców migrujcych poza granice województwa oraz za granic kraju (w 2011 roku 110 tys. osób, GUS) w szczególnoci s to ludzie modzi, w duej mierze kobiety. Zmiany demograficzne znajduj swe odzwierciedlenie w firmach w kraju. Wiele sektorów ju teraz odczuwa braki dobrze wykwalifikowanej kadry. Modzi, dynamiczni i dobrze wyksztaceni ludzie opuszczaj kraj, a to powoduje, e ich dzieci przychodz na wiat ju poza granicami Polski. Do czstym powodem emigracji wysoko wykwalifikowanych pracowników jest brak wiedzy na temat moliwoci podjcia pracy oraz rozwoju we wasnym kraju. W zwizku z powyszym Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego planuje przeprowadzi kampani wizerunkow, która ma na celu „zatrzymanie” w szczególnoci modych kobiet w regionie oraz pokazanie im, i nasz woj. podlaskie ma do zaoferowania dugoterminowe perspektywy rozwoju. Kampania wizerunkowa bdzie wdroona w 2014 roku w ramach midzynarodowego projektu WOMEN. Celem tej kampanii bdzie wykreowanie wizerunku terenów peryferyjnych, dotknitych przez migracje modych osób w wieku 16-35. Region podlaski ma zosta przedstawiony jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, podjcia pracy oraz ycia. Moliwoci zarówno zawodowe jak i osobiste powinny zosta przedstawione w szczególnoci modym kobietom. Inne grupy docelowe mog te zosta zdefiniowane jako odbiorcy tej kampanii (np. instytucje, urzdy), które mog pomóc wskaza modym dobrze wyksztaconym kobietom istniejce perspektywy rozwoju.

Elementem kampanii ma by wykorzystanie wizerunku firm/osób bdcych laureatami midzynarodowego i regionalnego konkursu „Kobiety s przyszoci” organizowanego w ramach projektu WOMEN.

 

1.2 Struktura oraz cel zadania

 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest partnerem w midzynarodowym projekcie pt. WOMEN, zrzeszajcym partnerów z obszaru Europy rodkowej. W projekcie bierze udzia 11 partnerów z Niemiec, Polski, Sowenii, Austrii oraz Wgier, którzy wspólnie w ramach projektu pracuj nad opracowaniem rozwiza w celu przeciwdziaania odpywowi (migracji) dobrze wyksztaconych modych kobiet w poszczególnych regionach, objtych tym projektem.

 

Kampania wizerunkowa jest jedn z 4 akcji pilotaowych, a kolejne to konkurs pt. „Kobiety s przyszoci”, wsparcie sieci kobiet oraz utworzenie stanowiska trenera demograficznego (demography coach). Gównym celem projektu jest próba przeciwdziaania odpywom modych i dobrze wyksztaconych kobiet z regionów objtych projektem, a w naszym przypadku z Podlasia. Gównym celem tego zamówienia jest podniesienie wiadomoci wród modych ludzi, w szczególnoci za modych kobiet na temat atrakcyjnoci regionów, w tym przypadku Podlasia, które s silnie dotknite przez problem odpywu modych kobiet. Celem uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.women-project.eu

 

1.3 Temat oraz zakres zamówienia.

Kampania wizerunkowa jest podzielona na 2 odrbne zadania: koncepcja kampanii oraz jej wdroenie. Niniejsze zaproszenie odnosi si wycznie do pierwszego zadania, czyli zaprojektowanie (zgodne z poniszymi szczegóowymi wytycznymi) koncepcji, w oparciu o któr bdzie wdraana kampania wizerunkowa w ramach tego projektu w 2014 roku. W ramach niniejszego zamówienia naley opracowa koncepcj na kampani w odniesieniu do jej wygldu oraz zdefiniowania odpowiednich instrumentów oraz kanaów dotarcia do grupy/grup docelowych.

Firma wyoniona w tym przetargu zdefiniuje grup docelow oraz sposoby dotarcia do nich. Wyoniony wykonawca wykona harmonogram oraz ustali budet (z maks. kwot 40 tys. Euro) dla planowanej kampanii wizerunkowej w 2014 roku. Na realizacj kampanii zostanie ogoszony oddzielny przetarg.

Zaczniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 06.08.2013 14:20
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2017 14:20
Dokument oglądany razy: 363
Nie podlega Ustawie