bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci w Siemiatyczach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku ogasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda udziau 1/2 czci nieruchomoci zabudowanej budynkiem uytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, pooonym przy ulicy Paacowej 19 w Siemiatyczach, oznaczonej dziak nr 1154/14 o powierzchni cakowitej 743m2, stanowicej wspówasno z Miastem Siemiatycze*.

  • cena wywoawcza – 1.000.000 z + 22 % podatek VAT
  • wysoko wadium – 100.000 z + 22% podatek VAT

Ww. nieruchomo uregulowana jest w Ksidze Wieczystej Nr 65909, brak planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji. Lokale uytkowe znajdujce si w przedmiotowej nieruchomoci s wynajte na podstawie umów z 3-miesicznym terminem wypowiedzenia.

Przetarg odbdzie si w dniu 15 stycznia 2008r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzdu Miasta Siemiatycze przy ulicy Paacowej 2, w sali konferencyjnej.

O wysokoci postpienia zdecyduj uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym, e postpienie nie moe wynosi mniej ni 1% ceny wywoawczej z zaokrgleniem w gór do penych dziesitek zotych.

Ustalone wadium w pienidzu w wysokoci 10% ceny wywoawczej naley wnie do dnia 11 stycznia 2008r. przelewem na konto PFRR w SBR Bank nr 22 8769 0002 0390 3199 2000 0010.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia si przez uczestnika, który wygra przetarg, do zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedajcego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegóowych informacji udziela si w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku, ul. Starobojarska 15, na stronie internetowej http://www.lokale.pfrr.pl oraz telefonicznie pod nr 0692 398 797.

 

 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo odwoania ogoszonego przetargu.

 

W wymaganym terminie nie wpyna adna oferta wobec czego przetarg zosta nierozstrzygnity.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 


* - Burmistrz Miasta Siemiatycze jednoczenie sprzedaje pozosta poow udziaów w nieruchomoci na tych samych zasadach co przedstawione powyej za kwot:

  • cena wywoawcza – 1.000.000 z + 22 % podatek VAT
  • wysoko wadium – 100.000 z + 22% podatek VAT

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony Burmistrza Miasta Siemiatycze odbdzie si w dniu 15 stycznia 2008r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzdu Miasta Siemiatycze przy ulicy Paacowej 2, w sali konferencyjnej.

Wadium w pienidzu w wysokoci 10% ceny wywoawczej naley wnie do dnia 11 stycznia 2008r. do kasy urzdu do godz. 14:00 lub przelewem na konto Urzdu Miejskiego PKO BP SA O/Siemiatycze nr 47 1020 1332 0000 1002 0037 5030.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 13.11.2007 10:55
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 10:55
Dokument oglądany razy: 325
Nie podlega Ustawie