bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie audytw finansowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok, REGON: 050309431 Telefon 857408683, dziaajc w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartoci zamówienia poniej 60000,- EUR na realizacj zamówienia:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie audytów (Wspólny Sownik Zamówie, 74121200-5 - usugi audytu zewntrznego) realizacji PROGRAMU PHARE 2003 oraz audyt roczny PFRR

 
 

1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowizuje si do realizacji zamówienia do dnia:

 • 31 padziernika 2006 — dla zadania 1
 • 31 maja 2007 — dla zadania 2

2 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiajcy zamierza zleci realizacj dwóch audytów zewntrznych.

I. AUDYT realizacji PROGRAMU PHARE 2003

Zakres:

Audyt polega bdzie na analizie penej dokumentacji finansowej, potwierdzeniu wiarygodnoci dokumentów finansowo — ksigowych, spójnoci danych finansowych oraz sprawdzeniu ich zgodnoci z odpowiednimi procedurami i przepisami. Ponadto celem audytu bdzie stwierdzenie czy badana instytucja wydatkowaa otrzymane rodki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem.

Audyt musi obejmowa:

 • analiz i kontrol natury, legalnoci i regularnoci wydatków,
 • sprawdzenie wykorzystania zaliczek zwizanych z finansowaniem projektów,
 • audyt rachunków osób trzecich,
 • badanie prawidowoci ksigowania wydatków zgodnie ze standardami ksigowoci,
 • rozliczenie wydatków z wyodrbnionych rachunków oraz budetu przedsiwzicia,
 • audyt wpywów przedsiwzicia (kontrola przychodów uzyskanych podczas realizacji programu, w tym zaliczki z Komisji Europejskiej, odsetek od zaliczek, wspófinansowania i innych przychodów generowanych w trakcie realizacji programu),
 • miejsce przechowywania oryginalnej dokumentacji potrzebnej w przypadku kontroli prowadzonej przez Komisj Europejsk i Trybuna Obrachunkowy

 

Audyt powinien by oparty na badaniu co najmniej 5% umów dotacji

Ocena finansowo-ksigowa dokonana zostanie na podstawie przegldu podstawowych dokumentów finansowo-ksigowych.

Liczba zawartych umów - okoo do 86 (moliwo zwikszenia liczby umów do tej wielkoci w przypadku oszczdnoci rodków) w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych (FDI) oraz 22 w ramach Programu Rozwoju Przedsibiorstw (PRP).

Cakowity budet programu 2 000 000 EUR w tym

 • a. FDI — 1 900 800,00
 • b. PRP — 99 200,00

Okres objty audytem:

Dziaania od 27 lipiec 2005 r. do 20 padziernika 2006r.

Termin realizacji prac

Audyt zostanie przeprowadzony i zakoczony do dnia 31 padziernika 2006 roku.

Efekt audytu:

Efektem audytu bd przedstawione Zamawiajcemu nastpujce dokumenty:

 • raport z realizacji audytu, zawierajcy:
  • opis wszystkich dziaa podjtych przez Audytora,
  • metodologi prowadzenia audytu;
  • rekomendacje,
 • opini Audytora,
 • certyfikat audytora zawierajcy podsumowanie wyników audytu.

 

II. AUDYT roczny PFRR

Badanie sprawozdania finansowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego za rok 2006 z uwzgldnieniem rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2006 oraz wymogów wynikajcych z rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowizku badania sprawozda finansowych organizacji poytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852.

Termin badania:

 • badanie wstpne grudzie 2006
 • zakoczenie badania i wydanie opinii oraz raportu 31 maj 2007 r.

3 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy speniaj warunki okrelone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy, tj.:

3.1 posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie;

3.2 posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.3 Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia.

3.4 Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przesanek zawartych w art. 24 UstawyW celu potwierdzenia posiadania uprawnie okrelonych w pkt 3.1, Wykonawca powinien dostarczy potwierdzone za zgodno kopie waciwych aktualnych dokumentów potwierdzajcych posiadane uprawnienia wymienione w pkt. 3.1 w stosunku do osób biorcych udzia w audycie np. dokument potwierdzajcego wpis na list biegych rewidentów;

Wykonawca powinien zaczy aktualny odpis z waciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgoszenia do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;

4. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia nieodpatnie mona:

 • odebra osobicie w siedzibie Zamawiajcego: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15-073 Biaystok,.
 • otrzyma drog elektroniczn po przesaniu zapotrzebowania z podaniem - nazwy i dokadnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: prawnik@pfrr.pl
 • pobra ze strony internetowej Zamawiajcego - SIWZ (252kB)

5. Wyjanie udzielaw sprawach procedury przetargowej Adam Kamiski poczt elektroniczn pod adresem e-mail: prawnik@pfrr.pl

6. Termin i miejsce skadania ofert: 4 wrzenia 2006 r. o godz. 12.00 , siedziba Zamawiajcego, Sekretariat.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 wrzenia 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiajcego — sala konferencyjna.

8. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

9. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupeniajcych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.

10. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

11. Zamawiajcy nie zamierza zawrze umowy ramowej, ustanowi dynamicznego systemu zakupów, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Kryteria oceny ofert— Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy bdzie si kierowa nastpujcymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w nastpujcy sposób bdzie ocenia spenianie kryteriów (w pkt.):

 • Szczegóowa metodologia prowadzenia audytu 0 - 60
 • Cena brutto wszystkich audytów 0 - 40
 • Razem 0 - 100

W kryterium “Szczegóowa metodologia prowadzenia audytu” kady z czonków Komisji Przetargowej dokona indywidualnie oceny proponowanej przez Wykonawc metodologii. Kady z czonków Komisji moe przyzna od 0 do 60 punktów. Punkty zostan zsumowane i podzielone przez liczb czonków Komisji. Wynik bdzie liczb punktów przyznanych w tym kryterium dla danej oferty.

W kryterium “Cena” najwysz liczb punktów — 40 otrzyma oferta zawierajca najnisz cen brutto wszystkich audytów, a kada nastpna wedug poniszego wzoru:

 

liczba punktów oferty badanej = (cena najnisza x 40 pkt.) / (cena oferty badanej)

Nastpnie punkty otrzymane przez dan ofert w poszczególnych kryteriach zostan dodane do siebie. Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okrelonym w ustawie Prawo zamówie publicznych, niniejszych Warunkach oraz uzyska najwiksz liczb punktów.

13. Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

 


WYJANIENIA


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ wyjania tre Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporzdzonej w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na przygotowanie i przeprowadzenie audytów (Wspólny Sownik Zamówie, 74121200-5 - usugi audytu zewntrznego) realizacji PROGRAMU PHARE 2003 oraz audyt roczny PFRR

Pytanie 1

W zwizku z ogoszonym przetargiem na przeprowadzenie badania finansowego za 2006 rok prosz o wypenienie karty informacyjnej przesanej w zaczniku (formularz nr 1 31kB).

Odpowied 1

Zamawiajcy wypeni formularz zgodnie z posiadan wiedz (formularz nr 2 33kB).

 

 

 


Pytanie 2

Czy Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia moe korzysta z usug podwykonawcy, np. z usug Biegego Rewidenta, nie zatrudnionego przez Wykonawc na stae na umow o prac, a jedynie zwizanego umow na wykonanie danego zlecenia?

Odpowied 2

Zamawiajcy, nie uwzgldniajc w SIWZ zapisów ograniczajcych realizacj zamówienia z udziaem podwykonawców, dopuszcza wykonanie zamówienia z udziaem podwykonawcy. Warunkiem jest spenienie waciwych wymaga zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. dostarczenie yciorysu danej osoby wg zacznika nr. 7, waciwych zawiadcze uprawniajcych do realizacji zamówienia oraz owiadczenia wg zacznika nr 8 do SIWZ.


 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postpowania. W postpowaniu wybrano jako najkorzystniejsz ofert:

Konsorcjum zoone z: Grupa Gumuka - Audyt sp. z o.o. ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice oraz Grupa Gumuka - Kancelaria Prawa Finansowego sp. z o.o. ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice, które zaoferowao cen:

26962,00 z brutto

Dzikujemy za udzia w postpowaniu i zapraszamy do udziau w innych postpowaniach prowadzonych przez Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 23.08.2006 11:12
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:12
Dokument oglądany razy: 360
Podlega Ustawie