bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana zacznika graficznego

Struktura organizacyjna Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

1. W Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wyodrbniono nastpujce wewntrzne jednostki organizacyjne:

a. Biuro Zarzdu, w tym Dzia Administracji oraz Dzia Finansów i Ksigowoci,

b. Regionalna Instytucja Finansujca,

c. Instrumenty Finansowe,

d. Szkolenia i doradztwo,

e. Projeky,

f. Centra Przedsibiorczoci.

2. Pracami Biura Zarzdu (ZAR) oraz Centrami Przedsibiorczoci (CP) kieruje bezporednio Zarzd, natomiast pracami pozostaych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Zarzd dyrektorzy i kierownicy.

3. Poszczególne jednostki organizacyjne realizuj ustalone dla nich zadania zgodnie z kierunkami okrelonymi w planach dziaalnoci Fundacji oraz inne zadania wskazane przez Zarzd.

4. Cz zada zwizanych z misj Fundacji zostaa powierzona spókom zalenym PFRR:

a. Podlaski Fundusz Kapitaowy Sp. z o.o.
b. Podlaski Fundusz Porczeniowy Sp. z o.o.
c. RCS Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna PFRR:Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 17.07.2017
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 17.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 767