bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Struktura organizacyjna Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

1. W Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wyodrębniono następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

a. Biuro Zarządu, w tym Dział Administracji oraz Dział Finansów i Księgowości,

b. Regionalna Instytucja Finansująca,

c. Instrumenty Finansowe,

d. Doradztwo,

e. Projeky,

f. Centra Przedsiębiorczości.

2. Pracami Biura Zarządu (ZAR) oraz Centrami Przedsiębiorczości (CP) kieruje bezpośrednio Zarząd, natomiast pracami pozostałych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Zarząd dyrektorzy i kierownicy.

3. Poszczególne jednostki organizacyjne realizują ustalone dla nich zadania zgodnie z kierunkami określonymi w planach działalności Fundacji oraz inne zadania wskazane przez Zarząd.

4. Część zadań związanych z misją Fundacji została powierzona spółkom zależnym PFRR:

a. Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
b. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna PFRR.JPGOpublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 16.07.2020
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 15.07.2020
Dokument oglądany razy: 3 610