Informacje o PFRR

To jest archiwalna wersja strony z dnia 23.10.2023, 13:59.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja informacji

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

a) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
c) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
e) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działać wspomagających rozwój demokracji.
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
h) ekologii.
i) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
j) promocji i organizacji wolontariatu.
k) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności.


STATUT

Poniżej znajduje się Statut Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2016r. (tekst jednolity) jako plik PDF do pobrania.

Statut Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego - PDF (2MB)


RADA FUNDATORÓW

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Obecny skład Rady Fundacji:

  Józef Mozolewski – Przewodniczący Rady Fundacji
  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

  Witold Karczewski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

  Artur Kosicki
  Marszałek Województwa Podlaskiego

  Bohdan Józef Paszkowski
  Wojewoda Podlaski

  Tadeusz Truskolaski
  Prezydent Miasta Białegostoku

  Antoni Poźniak
  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

  Mariusz Januć
  Fundacja Gospodarcza w Gdyni


  ZARZĄD

  Skład Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

  Marek Dźwigaj - Prezes Zarządu

  Wiesław Kamieński - Wiceprezes Zarządu

  Kamil Pendowski - Wiceprezes Zarządu

  Przemysław Sarosiek - Wiceprezes Zarządu


  SCHEMAT ORGANIZACYJNY

  W Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wyodrębniono następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

  1. a. Biuro Zarządu, w tym Dział Administracji oraz Dział Finansów i Księgowości,
  2. b. Regionalna Instytucja Finansująca,
  3. c. Instrumenty Finansowe,
  4. d. Doradztwo,
  5. e. Projeky,
  6. f. Centra Przedsiębiorczości.

  Pracami Biura Zarządu (ZAR) oraz Centrami Przedsiębiorczości (CP) kieruje bezpośrednio Zarząd, natomiast pracami pozostałych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Zarząd dyrektorzy i kierownicy.

  Poszczególne jednostki organizacyjne realizują ustalone dla nich zadania zgodnie z kierunkami określonymi w planach działalności Fundacji oraz inne zadania wskazane przez Zarząd.

  Część zadań związanych z misją Fundacji została powierzona spółkom zależnym PFRR:

  • a. Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
  • b. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

POMOC PUBLICZNA

Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej wykazana została na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za poszczególne programy.


PROWADZONE REJESTRY

W ramach obsługi programów pomocowych Unii Europejskiej Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) dysponuje bazą danych złożonych wniosków o udzielenie dotacji oraz umów dotacji.

W ramach projektu Enterprise Europe Network prowadzona jest baza danych udzielonych usług.

W zakresie obsługi programów pożyczkowych prowadzone są bazy danych dotyczące udzielonego wsparcia finansowego.

Informacje dotyczące przyznanych dotacji są ogólnodostępne na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl). Pozostałe informacje są udzielane na wniosek.


PRZEPROWADZONE KONTROLE

Rejestr kontroli zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne np. Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

Rejestr kontroli dostępny jest do wglądu w siedzibie PFRR po uprzednim ustaleniu terminu i wskazaniu interesu prawnego udostępnienia informacji.

Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 20.10.2023
Dokument oglądany razy: 221
Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 23.10.2023, 13:17
Wydruk ze strony: bip.pfrr.pl z dnia: 15.06.2024 23:24:08
www.MegaBIP.pl