Informacje o PFRR

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.01.2024, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja danych

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

a) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
c) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
e) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działać wspomagających rozwój demokracji.
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
h) ekologii.
i) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
j) promocji i organizacji wolontariatu.
k) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności.


STATUT

Poniżej znajduje się Statut Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2016r. (tekst jednolity) jako plik PDF do pobrania.

Statut Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego - PDF (2MB)


RADA FUNDATORÓW

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok

Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundacji:

Józef Mozolewski – Przewodniczący Rady Fundacji
Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

Witold Karczewski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Adam Czapliński
Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Antoni Poźniak
Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

Mariusz Januć
Fundacja Gospodarcza w Gdyni


ZARZĄD

Skład Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

dr Paweł Jamróz - Prezes Zarządu

dr Cezary Mielko - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Kamieński - Wiceprezes Zarządu


SCHEMAT ORGANIZACYJNY

W Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wyodrębniono następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

  a. Biuro Zarządu, w tym Dział Administracji oraz Dział Finansów i Księgowości,

   b. Regionalna Instytucja Finansująca,

   c. Instrumenty Finansowe,

   d. Doradztwo,

   e. Projeky,

   f. Centra Przedsiębiorczości.

    Pracami Biura Zarządu (ZAR) oraz Centrami Przedsiębiorczości (CP) kieruje bezpośrednio Zarząd, natomiast pracami pozostałych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Zarząd dyrektorzy i kierownicy.

    Poszczególne jednostki organizacyjne realizują ustalone dla nich zadania zgodnie z kierunkami określonymi w planach działalności Fundacji oraz inne zadania wskazane przez Zarząd.

    Część zadań związanych z misją Fundacji została powierzona spółkom zależnym PFRR:

     • a. Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
     • b. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

    POMOC PUBLICZNA

    Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej wykazana została na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za poszczególne programy.


    PROWADZONE REJESTRY

    W ramach obsługi programów pomocowych Unii Europejskiej Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) dysponuje bazą danych złożonych wniosków o udzielenie dotacji oraz umów dotacji.

    W ramach projektu Enterprise Europe Network prowadzona jest baza danych udzielonych usług.

    W zakresie obsługi programów pożyczkowych prowadzone są bazy danych dotyczące udzielonego wsparcia finansowego.

    Informacje dotyczące przyznanych dotacji są ogólnodostępne na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl). Pozostałe informacje są udzielane na wniosek.


    PRZEPROWADZONE KONTROLE

    Rejestr kontroli zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne np. Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

    Rejestr kontroli dostępny jest do wglądu w siedzibie PFRR po uprzednim ustaleniu terminu i wskazaniu interesu prawnego udostępnienia informacji.

    Opublikował: Daniel Borona
    Publikacja dnia: 19.01.2024, 10:23
    Dokument oglądany razy: 1 497
    Podpisał: Daniel Borona
    Dokument z dnia: 19.01.2024