Informacje niejawne oraz sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacje niejawne

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na podstawie art.. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są w sekretariacie PFRR. Podlegają zarejestrowaniu i przekazaniu do właściwych jednostek organizacyjnych Fundacji. Sprawy mogą być składane bezpośrednio lub w drodze korespondencji. Sprawy załatwiane są w zależności od procedur, którym podlegają. Jeżeli sposób załatwiania związany jest z określonym wcześniej w procedurach terminem, wówczas sprawy realizowane są w sposób zapewniający ich zakończenie zgodnie ze wskazanym okresem wykonania. Pozostałe sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływania do PFRR. O terminie ich załatwiania decyduje stopień złożoności oraz pilność spraw.

Zgodnie z procedurami, w przypadku osobistego złożenia sprawy, wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Proces załatwiania spraw w przypadku dofinansowania z programów Unii Europejskiej objęty jest tajemnicą. W czasie trwania obsługi sprawy wnioskodawca informowany jest o stanie rozpatrzenia jedynie w zakresie dopuszczalnym w procedurach. Wnioskodawca powiadamiany jest o sposobie załatwiania sprawy po zakończeniu całości procesu.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 23.10.2023, 12:35
Dokument oglądany razy: 2 534
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 20.10.2023